CheckResult.ipython_serializer#

property CheckResult.ipython_serializer: deepchecks.core.serialization.check_result.ipython.CheckResultSerializer#

Return IPythonSerializer instance.